Zajęcia specjalistyczne

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia specjalistyczne z psychologiem i logopedą w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dla kogo jest organizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

Forma wsparcia kierowana do wszystkich dzieci, niezależnie od tego czy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy też nie (§ 2 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:

 • dobrowolne,
 • bezpłatne,
 • organizowane na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy grupy przedszkolnej, specjalisty czy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Z czego może wynikać potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno -pedagogiczną:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

Specjalistyczne zajęcia psychologiczne prowadzi Pani: mgr Paulina Łukanowska

We wrześniu psycholog obserwuje wszystkie dzieci w grupie, ich zachowania oraz reakcje na różne sytuacje pojawiające się w kontaktach z innymi. Obserwacja dzieci w grupach odbywa się zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak i zabawy swobodnej.

W dalszym etapie dokonywana jest diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i  odpowiednio do rozpoznanych potrzeb dzieci

 Dzieci objęte tą formą pomocy uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne oraz zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych.

W ramach udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęcia z psychologiem odbywać się będą we wtorki.

Celem pracy psychologa w  przedszkolu jest:
    1. Obserwacja dzieci w grupach (zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak i zabawy swobodnej).

 1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
  3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  4. Prowadzenie z dziećmi zajęć stymulujących rozwój.
  5. Konsultacje z rodzicami.                                                                                   

Pomocy logopedycznej dzieciom udziela Pani: mgr Patrycja Rusinek

Terapia logopedyczna odbywa się w formie zabawy, jest dostosowana do wieku i możliwości każdego dziecka. Przedszkolaki objęte pomocą, podzielone są na grupy, w zależności od rodzaju występujących trudności artykulacyjnych,  wyjątek stanowią dzieci posiadające orzeczenie ( terapia indywidualna). W trakcie zajęć prowadzone są m.in. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, oddechowy, fonacyjny; ćwiczenia artykulacyjne mające na celu wywołanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek, a także ćwiczenia poszerzające słownik czynny i bierny.

W ramach udzielania pomocy pedagogiczno - psychologicznej, specjalistyczne zajęcia logopedyczne odbywać się będą w piątki.                                                                                                                            

Celem pracy logopedy w przedszkolu jest: 

 1. Diagnoza logopedyczna – przeprowadzenie badań przesiewowych, diagnozowanie dzieci pod kątem wad wymowy i zaburzeń mowy; przeprowadzana zawsze na początku roku szkolnego.
 2. Terapia logopedyczna - objęcie opieką terapeutyczną dzieci, które wymagają wsparcia logopedycznego.
 3. Profilaktyka logopedyczna - zapobieganie powstawaniu wad wymowy  oraz czuwanie nad prawidłowym jej rozwojem.
 4. Współpraca z rodzicami, specjalistami oraz nauczycielami przedszkola w celu ujednolicenia działań terapeutycznych, poprawy efektywności terapii.                                                                                                             

 

Przedszkole nr 18 w Puławach

ul. C. K. Norwida 32A

24-100 Puławy

tel. 814 586 461

e-mail: mp18@um.pulawy.pl

www.mp18.pulawy.pl

Powrót na początek strony