Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 18 w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mp18@um.pulawy.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 05.10.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zofia Krężołek, e-mail: https://mp18.um.pulawy.pl/. Można także kontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu 81 458 64 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dodatkowy kontakt telefoniczny pod numerem: 81 458 64 61. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać :

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu,
 • osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl 

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 18

Adres organu odwoławczego: Miejskie Przedszkole nr 18, ul. C.K. Norwida 32A,   24-100  Puławy

Adres e-mail  organu odwoławczego: mp18@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 81 458 64 60

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy C. K. Norwida.
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, następnie 3 stopnie schodów oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 1. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 1. W budynku są trzy kondygnacje- brak jest windy. Aby przemieścić się pomiędzy kondygnacjami należy pokonać schody.
 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 3. W odległości 15 m od przedszkola znajduje się parking miejski- brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej, w odległości 60 m od przedszkola znajduje się drugi parking miejski z dwoma wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Przedszkole objęte jest zewnętrznym monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki,  ogród przedszkolny oraz zewnętrzne ciągi piesze prowadzące do budynku.

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Dyrektor przedszkola  wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Informacje dodatkowe

kontakt z przedszkolem:

 • telefoniczny pod numerem 81 458 64 60 lub 81 458 64 61
 • e-mail: mp18@um.pulawy.pl
 • listowny na adres: Miejskie Przedszkole nr 18, ul. C. K. Norwida 32A, 24-100 Puławy
 • poprzez ePUAP  na adres skrytki ePUAP: MP18_pulawy/SkrytkaESP

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa SARS-COV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa, w przedszkolu podjęte zostały działania prewencyjne mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej.

W związku z powyższym wejście do pomieszczeń przedszkola zostało zamknięte. 

Rodzice komunikują się z nauczycielami poprzez wspólnie ustalone komunikatory. Korespondencję oraz wszelkie zapytania i dokumenty należy  wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej na ogrodzeniu przy furtce do przedszkola, skrzynce  podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku lub  wysłać (np. w formacie pdf)  na adres   e-mail przedszkola: mp18@um.pulawy.pl

W przypadku konieczności  osobistego kontaktu z pracownikami przedszkola należy umówić się na spotkanie telefonicznie. Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

 Jednakże z uwagi na bezpieczeństwo wskazane jest  ograniczenie kontaktów bezpośrednich        z pracownikami na rzecz kontaktów drogą telefoniczną lub e-mailową. Kontakt telefoniczny:  81 458 64 60/61, e-mail mp18@um.pulawy.pl

 

 

Przedszkole nr 18 w Puławach

ul. C. K. Norwida 32A

24-100 Puławy

tel. 814 586 461

e-mail: mp18@um.pulawy.pl

www.mp18.pulawy.pl

Powrót na początek strony