O przedszkolu

DSC_0619.JPG


Nasze przedszkole zlokalizowane jest przy ulicy Norwida 32a. Siedziba placówki mieści się w dwupiętrowym, wyremontowanym, nowoczesnym budynku. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 18 W PUŁAWACH

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 1270)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016r. poz. 895).
 4. Statut Miejskiego Przedszkola nr 18 w Puławach.

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Koncepcja została opracowana przez nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 18 w Puławach po konsultacjach z rodzicami na zebraniach grupowych, oraz Radą Rodziców.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz dotychczasowych ewaluacji nadzoru pedagogicznego. Na tej podstawie określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

WIZJA

Poprzez wszechstronne działania, niekonwencjonalne metody i formy nauczania i wychowania dążymy do tego, by nasi wychowankowie byli wyposażeni w wiedzę, umiejętności  i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by byli otwarci na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je twórcza postawa wobec otaczającego świata. Stosując różnorodne działania chcemy rozbudzić zainteresowania dzieci otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Dbając o partnerską współpracę z Rodzicami i respektując ich głos w sprawach dotyczących ich dzieci.

MISJA

 1. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dzieci.
 2. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 3. Programy realizowane w przedszkolu dostosowujemy do potrzeb i możliwości dzieci, a działania edukacyjne ukierunkowujemy na wszechstronny rozwój ich osobowości.
 4. Zapewniamy ciekawie zorganizowane zajęcia w dobrze wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.
 5. Monitorujemy indywidualny rozwój każdego wychowanka i w zależności od wyników badania prowadzimy zajęcia wspomagające. Kładziemy nacisk zarówno na pracę z dzieckiem z deficytami, jak i z dzieckiem zdolnym.
 6. Angażujemy rodziców do pracy na rzecz przedszkola, w naszej współpracy uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania- rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
 7. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą, tworzą przyjazną atmosferę dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 8. Tworzymy zespół ludzi dbających o wysokie kwalifikacje i rozwój zawodowy.
 9. Dbamy o kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci, nawyków dbania o własne zdrowie, w tym właściwych nawyków żywieniowych, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

 1. Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
 2. Dostosowanie doskonalenia zawodowego do aktualnych potrzeb dzieci.
 3. Realizacja programów autorskich podczas zajęć dodatkowych.
 4. Pełne wykorzystanie posiadanej bazy i systematyczne poszerzanie atrakcyjności wyposażenia.
 5. Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym.
 6. Stosowanie aktywnych, innowacyjnych metod pracy oraz programów nowatorskich.
 7. Tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
 8. Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada integracji
 • Zasada wolności i swobody działania
 • Zaspakajanie potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Organizowania życia społecznego

Nasze przedszkole preferuje pracę indywidualną i w małych zespołach, dlatego też każdy nauczyciel:

 • chroni oryginalność myślenia dziecka;
 • nie poleca, nie nakazuje, ale proponuje;
 • nie wyjaśnia nadmiernie i nie wyręcza;
 • daje dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania problemu;
 • wyzwala pomysłowość dziecka swoją pomysłowością;
 • nie ponagla dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem

MODEL ABSOLWENTA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 18 W PUŁAWACH

Absolwent naszego przedszkola posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej:

 • zna zasady kulturalnego, zgodnego współżycia i postępowania w grupie rówieśniczej;
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych, wie jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia;
 • akceptuje i propaguje zdrowy styl życia;
 • posiada podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
 • wykazuje potrzebę poszanowania przyrody i ochrony środowiska;
 • swobodnie wypowiada się na różne tematy;
 • posiada umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę małe formy teatralne i sztuki plastyczne;
 • jest ciekawy świata, twórczy, kreatywny, aktywny poznawczo, konsekwentny w działaniu, podejmuje się    różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami;
 • ma poczucie własnej wartości, wierzy we własne możliwości, potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych;
 • jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami;
 • nie obawia się występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole;
 • dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje;
 • posiada umiejętności logicznego myślenia i praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości;
 • posiada duży zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia obowiązku szkolnego
 • ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej.

METODY INNOWACYJNE STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

 • Pedagogika Zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Metody aktywizujące twórczość dzieci – zabawy z wykorzystaniem stymulacji, dramy, pantomimy, stacji zadaniowych
 • Elementy metody „Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”
 • Elementy metody gimnastyki twórczej Rudolfa Labana
 • Elementy metody ekspresji ruchowej Carla Orffa
 • Elementy metody gimnastyki rytmicznej Alfreda i Marii Kniessów
 • Elementy metody „System edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej”
 • Wprowadzenie w świat pisma Ireny Majchrzak
 • Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • Elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – aktywność muzyczno- ruchowa dzieci (elementy)
 • Elementy Kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona – gimnastyka mózgu (elementy)
 • Metoda twórczego myslenia J. Osborne – „Burza mózgów”
 • Zajęcia z wykorzystaniem multimediów wprowadzone w pracy z dziećmi
 • Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze
 • Bajkoterapia
 • Muzykoterapia
 • „Świat liczb Willy’ego”- koncepcja wczesnego nauczania matematyki (tworzona przez same dzieci)

Przedszkole nr 18 w Puławach

ul. C. K. Norwida 32A

24-100 Puławy

tel. 814 586 461

e-mail: mp18@um.pulawy.pl

www.mp18.pulawy.pl

Powrót na początek strony