Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

„PALUSZEK I GŁÓWKA”

W pracy z dziećmi szczególna uwaga kierowana jest na rozwój zdolności poznawczych oraz umiejętności leżących u podstaw procesu uczenia się i mających bezpośredni wpływ na sukces szkolny. Cele tego programu są zintegrowane z ogólnymi celami wychowania przedszkolnego wskazanymi w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

W trakcie zajęć dzieci będą trenowały:

 • Pamięć
 • Uwagę
 • Wyobraźnię
 • Spostrzeganie
 • Logiczne myślenie
 • kreatywność

„RYTMIKA”

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej.

Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, która zakłada ogólny rozwój dziecka, a drogą do osiągnięcia celu ma być muzyka.

Zajęcia w tym roku szkolnym dla wszystkich grup odbywać się będą raz w tygodniu w poniedziałek. 

Rytmika to zajęcia, podczas których przeprowadzane jest wiele ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Mają one na celu nie tylko muzyczny rozwój dziecka.

Tematyka zajęć rytmicznych ściśle wpisuje się w bloki tematyczne realizowane w grupie, a także w  kalendarz imprez przedszkolnych. Skutecznie wspiera tym samym  cały proces przedszkolnej edukacji. Uwzględnia również  potrzeby, zainteresowania i możliwości dzieci.

Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci. Przedszkolaki uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Religia

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) w publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

Nauka religii w przedszkolach odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Czas trwania zajęć z religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 3-4 lat ok. 15 minut, a z dziećmi w wieku 5-6 lat ok. 30 minut.

W naszym przedszkolu organizowana jest nauka religii zawsze na wniosek i życzenie rodziców.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ PROWADZONE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

,,Mali matematycy”

Prowadząca Dorota Matysiak

Koło zainteresowań dla dzieci z  zakresu edukacji matematycznej w oparciu o program własny Doroty Matysiak ,,Matematyczna główka”. Głównym założeniem programu „Matematyczna główka” jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dzieci, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności, zainteresowań matematycznych zgodnie z ich potencjałem i możliwościami.  Istotą zajęć będzie rozwijanie, wspomaganie zdolności i zainteresowań matematycznych dzieci oraz podtrzymanie ich spontanicznej aktywności w tym obszarze.

Atrakcyjności prowadzonych zajęć nadają  nowoczesne pomoce matematyczne wykorzystywane  w koncepcji wczesnego wspomagania matematyki ,,Świat Liczb  Willy’ego”.

”Muzyczne igraszki”

Prowadząca Elżbieta Osiak

Zajęcia dodatkowe muzyczno – instrumentalne na podstawie programu własnego Elżbiety Osiak.

 Cel: rozbudzanie w dzieciach zainteresowania śpiewaniem oraz graniem na instrumentach perkusyjnych poprzez :

 • kształcenie możliwości głosowych;
 • uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki;
 • rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki;
 • wyzwolenie u dzieci tendencji do ekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez formy  muzyczno – słowne;
 • poszerzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi ;
 • poznanie roli dyrygenta
 • tworzenie orkiestry i dobór instrumentów do muzyki

„Roztańczone nutki”

Prowadząca Magdalena Kozak

Koło zainteresowań z zakresu aktywności taneczno-ruchowej.

Zajęcia prowadzone w ramach koła zainteresowań mają charakter ogólnorozwojowy, kształtują sylwetkę, poczucie rytmu i koordynację najmłodszych przedszkolaków. Celem głównym zajęć jest stymulowanie  i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci oraz wyzwalanie ich aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

 „Mali odkrywcy”

Prowadząca Dorota Matysiak

Zajęcia odbywają się  w „Laboratorium Małego Odkrywcy”. Laboratorium wyposażone w lupy, zestawy magnetyczne, pipety, zaciski, menzurki pozwala badać i obserwować rosnące rośliny czy topiący się śnieg. W laboratorium każde dziecko otrzymuje swój fartuch i ochronne okulary.

Zajęcia mają na celu:

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo- fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń
 • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci i motywowanie do myślenia.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i współdziałania przy pracy.

 „Koło badawcze” to wciągające zajęcia, podczas których pod okiem nauczyciela dzieci samodzielnie wykonują niezwykłe doświadczenia, korzystając z laboratoryjnego sprzętu.

Przedszkole nr 18 w Puławach

ul. C. K. Norwida 32A

24-100 Puławy

tel. 814 586 461

e-mail: mp18@um.pulawy.pl

www.mp18.pulawy.pl

Powrót na początek strony